Kategorie publikacji

Nowe Publikacje

Jak rozliczyć odsetki od pożyczki dla wspólnika?

W sytuacji, kiedy spółka udziela swojemu wspólnikowi pożyczkę, działanie to podlega określonym prawom i rozliczeniom z racji transakcji zachodzącej między podmiotami powiązanymi. Ciekawą kwestią poruszaną przy okazji tego rodzaju pożyczki jest rozliczenie odsetek. 

O ile pożyczka udzielana przez spółkę swojemu wspólnikowi jest neutralna podatkowo, a co za tym idzie jest zwolniona przedmiotowo zarówno z podatku VAT, jak i podatku PCC, o tyle w przypadku odsetek koniecznym jest ich prawidłowe rozliczenie. W jaki sposób? 

Rozliczenie odsetek – metody rozliczeń 

W przypadku pożyczek, zgodnie z polskim prawem, rozliczenie powstałych odsetek przez pożyczkodawcę traktowane jest jako przysporzenie. Rozliczenie naliczanych w trakcie trwania umowy pożyczki odsetek może nastąpić na dwa sposoby. Z jednej strony skuteczną metodą jest rozliczenie odsetek poprzez ich bezpośrednią wypłatę. Z drugiej strony pożyczkodawca może zdecydować się na kapitalizację odsetek. 

Rozliczenie odsetek – czym jest kapitalizacja odsetek? 

Kapitalizacja odsetek, o której mowa, to nic innego, jak dopisanie należnych z tytułu udzielonej pożyczki odsetek do głównego zobowiązania (kapitału). 

Dopisane do kwoty głównej odsetki jednocześnie podwyższają podstawę pożyczki, od której naliczane będą kolejne kapitalizacje odsetek. W efekcie oprocentowanie pożyczki po przeprowadzonym procesie kapitalizacji będzie naliczane od powiększonej o należne odsetki podstawy zobowiązania finansowego. 

Warto pamiętać, że im częściej przeprowadzana jest kapitalizacja odsetek, tym bardziej wzrasta kwota, jaką przyjdzie oddać pożyczkobiorcy. 

Kapitalizacja odsetek od pożyczki wzór 

Kapitalizacja odsetek z pozoru może wydawać się procesem skomplikowanym, jednak korzystając z prostego wzoru na kapitalizację, rozliczenie stanie się znacznie prostsze. W przypadku trudności w rozliczeniu odsetek i kapitalizacji, jak również trudności  podczas tworzenia dokumentu, jakim jest umowa pożyczki wspólnika dla spółki z o.o wzór, jaki możemy znaleźć w sieci lub w doświadczonej kancelarii sprawią, że tematy pożyczek i ich rozliczeń staną się jasne i zrozumiałe. 

Kapitalizacja odsetek może być obliczana według wzoru K=K0 * (1 + r/m) Mn, gdzie:

K, to kapitał końcowy (czyli oszczędności powiększone o naliczone odsetki);

K0, to kapitał początkowy (czyli kwota pożyczki);

r, to nominalna roczna stopa procentowa

-m, to liczba kapitalizacji przeprowadzanych w ciągu roku;

n – czas trwania pożyczki (wyrażony jako wielokrotność okresów kapitalizacji odsetek). 

Rozliczenie odsetek – przychód spółki i koszt wspólnika 

Odsetki wynikające z udzielonej wspólnikowi przez spółkę pożyczki stanowią dla pożyczkodawcy (w tym przypadku spółki) przychód. Z kolei dla pożyczkobiorcy (w tym przypadku wspólnika) stanowią koszt uzyskania przychodu. Zgodnie z prawem podatkowym każdy przychód powinien być ponadto rozliczony podatkiem dochodowym w urzędzie skarbowym właściwym dla siedziby spółki. 

Sprawdź również: Czy pożyczka od wspólnika podlega VAT?

Jakie oprocentowanie pożyczki dla wspólnika?

Pożyczka udzielona wspólnikowi przez spółkę w świetle prawa traktowana jest jako transakcja zawarta między powiązanymi ze sobą podmiotami. Tego rodzaju działanie objęte jest odrębnymi regulacjami prawnymi. Na czym polegają? Jakie oprocentowanie zastosować? O tym poniżej. 

Ustalenie przebiegu i formy udzielenia pożyczki przez spółkę swojemu wspólnikowi wymaga odpowiedniego przygotowania i przede wszystkim zorientowania się w szczegółowych zapisach spółki i Kodeksu Spółek Handlowych. 

Pożyczka spółki dla wspólnika a cena transferowa

W świetle prawa podatkowego, jak już wspomnieliśmy na wstępie, transakcje przeprowadzane pomiędzy spółką a jej udziałowcami są przeprowadzane na szczególnych warunkach. Te szczególne warunki dotyczą zwłaszcza tzw. ceny transferowej. Czym ona jest? 

Wspomniana cena transferowa, to cena (szczególnie oprocentowanie pożyczki) ustalona w oparciu o panujące warunki rynkowe. Zgodnie z art. 23m ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT oraz art. 11a ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT to „rezultat finansowy warunków ustalonych lub narzuconych w wyniku istniejących powiązań, w tym cenę, wynagrodzenie, wynik finansowy lub wskaźnik finansowy”.

Uznawana za narzędzie, za pośrednictwem którego przenoszone są dochody między spółką a wspólnikiem, może służyć zaniżeniu przychodu lub zwiększeniu kosztów nabycia towarów lub usług. A co za tym idzie, takie rozwiązanie może doprowadzić do poprawy wyniku finansowego spółki lub obniżenia stopy procentowej. 

Pożyczka od spółki dla wspólnika – bazowe stopy procentowe 

Co roku Minister Finansów określa bazowe stopy procentowe. Są one przydatne nie tylko przy ustalaniu oprocentowania dla pożyczek, ale są również niezawodne przy korzystaniu z regulacji, jaką jest safe harbour.

Zgodnie ze wspomnianym Obwieszczeniem Ministra Finansów w sprawie ogłoszenia rodzaju bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeb cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych z dnia 21 grudnia 2021 r ustalono marżę dla:

-złotego – WIBOR 3M;

-dolara amerykańskiego – LIBOR USD 3M;

-euro – EURIBOR 3M;

-franka szwajcarskiego – LIBOR CHF 3M;

-funta brytyjskiego – LIBOR GBP 3M lub SONIA 3M Compound Ratę. 

W świetle obwieszczenia marża dla:

-pożyczkodawcy wynosi min. 2,0 punktu procentowego;

-pożyczkobiorcy max. 2,8 punktu procentowego. 

Pożyczka spółki dla wspólnika – jak ustalić oprocentowanie?

W przypadku ustalenia oprocentowania pożyczki między podmiotami powiązanymi strony mają dwie opcje, z których mogą skorzystać. Po pierwsze można skorzystać 

z zasady safe harbour. Można również porównać oferty pożyczek podobnej wysokości dostępnych na rynku usług finansowych. 

Regulacja safe harbour

Safe harbour, czyli tzw. bezpieczna przystań, to uproszczone przepisy wprowadzone w 2019 roku, stosowane w przypadku pożyczek między podmiotami powiązanymi. Zastosowanie uproszczonych przepisów zwalnia podmioty z obowiązku porównywania cen transferowych. Nadal jednak obowiązuje je jednak przygotowanie dokumentacji cen transferowych.

Co ważne, aby podmioty mogły skorzystać z uproszczonej procedury safe harbour, konieczne jest zastosowanie oprocentowania zgodnego z obwieszczeniem Ministra Finansów w zakresie stopy bazowej i marży. Aby skorzystać z regulacji pożyczka między podmiotami powiązanymi nie może być udzielona na okres dłuższy niż 5 lat. 

Porównywanie oprocentowania kilku podobnych ofert pożyczki

Drugą z opcji jest porównanie na rynku usług finansowych (czy to bankowych, czy pozabankowych) podobnych ofert pożyczek. W ten sposób strony mogą ustalić uśrednione warunki udzielenia finansowania (marży, oprocentowania). 

Podczas ustalania porównywalnego oprocentowania podmioty zobligowane są do sporządzenia pisemnej umowy pożyczki, niezależnie od tego, czy pożyczka udzielana jest przez wspólnika, czy też spółkę umowa pożyczki wspólnika dla spółki z o.o wzór może być przydatnym materiałem umożliwiającym prawidłowe sporządzenie dokumentu. 

W przypadku, kiedy sporządzenie umowy, czy też przeprowadzenie całej transakcji bywa kłopotliwe i problematyczne, warto skorzystać z pomocy wykwalifikowanej i doświadczonej kancelarii. 

Czy pożyczka udzielona wspólnikowi podlega PCC?

Będące rodzajem umowy cywilnej pożyczki podlegają prawu podatkowemu, a w szczególności podatkowi PCC i  podatkowi od towarów i usług. Nie zawsze jednak pożyczka udzielona pożyczkobiorcy skutkuje obowiązkiem podatkowym. O jakich przypadkach mowa? 

Pożyczka spółki dla wspólnika a podatek PCC i podatek VAT

Zanim jednak przybliżymy temat podmiotów zwolnionych z obowiązku podatkowego, warto poznać podstawowe informacje na temat podatku PCC (podatek od czynności cywilnoprawnych) i VAT w kontekście pożyczek udzielanych jednorazowo lub sporadycznie, w tym pożyczek udzielanych przez spółkę dla wspólników. 

Zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej pożyczkobiorca w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy pożyczki zobowiązany jest do złożenia w urzędzie skarbowym (właściwym dla miejsca zamieszkania) deklaracji PCC-3. W tym samym terminie należy również uiścić należny podatek liczony według stawki 0,5% od kwoty udzielonej pożyczki. 

Są jednak wyjątki, o których mówi art. 2 pkt 4 ustawy PCC, w myśl których, jeżeli przy okazji pożyczki pojawia się podatek VAT (podatek od towarów i usług) wówczas nie występuje podatek PCC. Innymi słowy mówiąc, oba podatki nie mogą występować razem. 

Pożyczka udzielona udziałowcom przez spółkę 

Pozostając w temacie podatku warto

przede wszystkim podkreślić fakt, że co prawda pożyczka (czy to dla osoby prywatnej, czy też pożyczka spółki dla wspólnika) podlega regulacjom podatku VAT, jednak zgodnie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy VAT objęta jest zwolnieniem przedmiotowym.

Co to oznacza w praktyce? 

Same korzyści zarówno dla pożyczkobiorcy, jak i dla podmiotu udzielającego pożyczki. Dlaczego? 

W myśl przepisów, jeżeli podmiot udzielający pożyczki korzysta ze zwolnienia od podatku VAT, osoba otrzymująca pożyczkę jest z kolei zwolniony z podatku PCC. 

A co za tym idzie, pożyczka udzielona spółce dla wspólnika nie obciąża podatkiem żadnej ze stron. 

Pożyczka spółki dla wspólnika wzór 

W przypadku, kiedy kwota pożyczki (niezależnie od tego czy udzielana jest wspólnikowi przez spółkę czy odwrotnie) opiewa na kwotę minimum tysiąca złotych należy zadbać o formę pisemną umowy. Tworząc pismo warto zadbać o to, by sporządzona umowa pożyczki była zgodna z dokumentem wzorcowym, jakim  jest umowa pożyczki wspólnika dla spółki z o.o wzór stworzonym przez doświadczoną w temacie kancelarię. Podobnie w przypadku pożyczki udzielonej wspólnikowi przez spółkę, warto sięgnąć po stosowny wzór umowy. Takie rozwiązanie pozwoli uniknąć ewentualnych błędów. Tym bardziej, że w zależności od funkcji wspólnika w spółce zależeć będzie nie tylko forma umowy, ale również niezbędne formalności i procedury. 

Sprawdź również: Czy pożyczka od wspólnika podlega VAT?

Czy pożyczka od wspólnika podlega VAT?

Obecna sytuacja na polskim rynku sprawia, że dalsze funkcjonowanie wielu firm i podmiotów gospodarczych staje pod znakiem zapytania. W wielu przypadkach zastrzyk gotówki wydaje się być jedynym rozwiązaniem. W takiej sytuacji pożyczkobiorcą może być osoba prywatna, firmy zajmujące się udzielaniem pożyczek, a w przypadku spółki z o.o również jej wspólnik.

Jeszcze do niedawna polskie przepisy podatkowe wskazywały na neutralność podatkową czynności tylko w określonych warunkach. W świetle nowego orzecznictwa sytuacja wygląda zgoła odmiennie i podmiot udzielający pożyczki nie musi wykazywać ciągłości w udzielaniu finansowania jako głównego źródła dochodu firmy. Wątpliwości mogą pojawić się w przypadku pożyczki udzielonej spółce przez jej wspólnika. Mało tego, forma rozliczenia i umowy różnić będzie się w zależności od roli, jaką w spółce pełni wspólnik. 

Pożyczka od wspólnika – czy potrzebna umowa?

Zacznijmy od umowy, a w zasadzie jej zapisu, ponieważ jak wiadomo, w przypadku pożyczek powyżej tysiąca złotych wskazana jest pisemna forma umowy. Zgodnie z art. 720 Kodeksu Cywilnego pożyczka to przeniesienie na własność pożyczkobiorcy określonej kwoty pieniędzy, którą ten zobowiązuje się zwrócić pożyczkodawcy w całości po upływie określonego czasu. 

W przypadku umowy zawieranej między wspólnikiem a spółką, ta będzie reprezentowana przez zarząd.

Wyjątki:

kwota pożyczki jest dwukrotnie wyższa od wysokości kapitału zakładowego spółki. 

W takim przypadku na podstawie art. 230 Kodeksu spółek handlowych proces udzielenia pożyczki musi być poprzedzony uchwałą wspólników. 

wspólnik jest równocześnie jedynym członkiem zarządu. 

W takim przypadku, zgodnie z art. 210 ust. 2 ksh, proces udzielenia pożyczki pomiędzy wspólnikiem a spółką wymaga formy aktu notarialnego. Ponadto notariusz informuje o fakcie sąd rejestrowy, a także prześle wypis aktu notarialnego.

Jeśli nigdy wcześniej nie tworzyłeś dokumentu, jakim jest umowa pożyczki wspólnika dla spółki z o.o wzór

może być idealnym rozwiązaniem. Przykładowe realizacje umowy pożyczki między wspólnikiem a spółką możesz znaleźć na stronie sprawdzonych i doświadczonych kancelarii. 

Pożyczka od wspólnika a podatek VAT

W myśl nowego orzecznictwa każde, nawet jednorazowe udzielenie pożyczki, należy uznać za usługę finansową zwolnioną z podatku VAT i neutralną podatkowo zarówno dla wspólnika, jak i dla samej spółki. 

W przypadku, kiedy pożyczki udziela wspólnik będący osobą fizyczną niebędącą podatnikiem VAT, wówczas proces nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. 

Kiedy jednak zarówno spółka, jak i wspólnik są podatnikami podatku od towarów, wówczas wyświadczona usługa jest opodatkowana podatkiem VAT. Co za tym idzie, pożyczkodawca powinien wykazać usługę udzielenia pożyczki w deklaracji VAT. W takim przypadku, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT umowa postrzegana jako usługa finansowa objęta jest zwolnieniem przedmiotowym. 

Na co zwrócić uwagę przy wyborze pompy ciepła?

Inwestowanie w zakup i montaż pompy ciepła stało się jednym z najpopularniejszych elementów transformacji grzewczej w Polsce. Wielu konsumentów zaufało już tym niepozornym urządzeniom o wielkiej mocy, a jeszcze większa ilość przegląda w tej chwili oferty różnych producentów. Na co powinniśmy zwrócić uwagę przy wyborze pompy ciepła do domu jednorodzinnego? Czy urządzenie to posiada gwarancję oraz jakie generuje koszty lub oszczędności w naszym budżecie? O tym wszystkim dowiecie się z poniższego artykułu. 

Czytaj dalej

Apartamenty inwestycyjne – czy to dobry pomysł?

Apartamenty inwestycyjne nad morzem oraz apartamenty w górach są coraz powszechniej stosowana praktyka zarówno przez biznesmenów jak i osoby prywatne. Z czego wynika ten trend? Czym jest podyktowany? Czy to opcja dla Ciebie? Poniżej postaramy się rozwiać Twoje wątpliwości!

Inwestycja w nieruchomości premium – ochrona przed inflacją

Apartamenty inwestycyjne to popularny pomysł na rynku nieruchomości pozwalający na ulokowanie oszczędności

Apartament inwestycyjny – przeznaczysz go na wynajem krótkoterminowy czy na apartamenty wakacyjne?

Zrób pierwszy krok i ciesz się z pasywnego dochodu

Inwestycja w nieruchomości premium – ochrona przed inflacją

Galopująca inflacja odbywa się na naszych oczach. Rosnące ceny energii, żywności oraz wszelkiego rodzaju usług – to wszystko stało się faktem. Minusem tego zjawiska poza zwiększeniem kosztów życia jest zmniejszenie siły nabywczej posiadanych oszczędności. Wynika z tego, że nie tylko wydajemy więcej na dobra i usługi, ale również nasze oszczędności tracą na znaczeniu. W jaki sposób uchronić ciężko zarobiony kapitał przed spadkiem jego wartości? Co zrobić, aby zahamować utratę zgromadzonych pieniędzy? Inwestycja w nieruchomości premium to jeden z chętniej praktykowanych sposobów w przypadku osób, które dysponują sumami pozwalającymi na zakup takiego lokum.

Apartamenty inwestycyjne to popularny pomysł na rynku nieruchomości pozwalający na ulokowanie oszczędności

Góry oraz morze stanowią przykłady popularnych polskich destynacji, które są wybierane nie tylko przez naszych rodaków, ale także obcokrajowców. Jeżeli zatem zależy Ci na tym, aby ulokować pieniądze w bezpiecznym miejscu – apartamenty premium będzie strzałem w dziesiątkę! Zakup nieruchomości położonej w górach czy nad morzem zdecydowanie podnosi atrakcyjność. Ich lokalizacja powoduje, że nie doświadczysz problemów ze znalezieniem potencjalnego kupca czy najemcy w przyszłości.

Apartament inwestycyjny – przeznaczysz go na wynajem krótkoterminowy czy na apartamenty wakacyjne?

Kiedy już wyposażysz się w taki apartament – kolejnym aspektem, na który powinieneś zwrócić uwagę jest to, aby zacząć pracę nad tym, aby głębiej zainteresować się stopą zwrotu z poczynionej inwestycji. Możesz to zrobić remontując nieruchomość i wyposażając ją w wysokim standardzie. Następnie szukaniem najemców może zająć się profesjonalny operator. Od Ciebie zależy, jaki kierunek ma przybrać najem takich obiektów. Decydując się na nieruchomość zlokalizowaną nad morzem czy w górach możesz liczyć się z dużym zainteresowaniem także wśród obcokrajowców, którzy szukają bezpiecznej przystani podczas wakacyjnego wypoczynku.

obraz_1

Zrób pierwszy krok i ciesz się z pasywnego dochodu

Jedno jest pewne – praktyka jednoznacznie pokazuje, że zawsze było warto inwestować w mieszkania. Zapewniają stabilny zysk z najmu bez względu na to, czy zdecydujesz się na taką inwestycję w postaci apartamentu czy mieszkania. Opłacalność takiego kroku jest realna i rozłożona w czasie. Finalizując taki zakup możesz być pewien, że uzyskasz ciągłość przychodów. Kluczem jest umiejętne zarządzanie opcjami wynajmu. Co istotne – nie musisz tego robić samodzielnie. Zlecenie tego przedsięwzięcia ekspertom w tej branży pozwoli wyłonić odpowiednich najemców, którzy będą gotowi płacić za wynajem Twojego lokum w wysokim standardzie. Warto poczynić odpowiednie przygotowania, które pozwolą na początku podnieść standard mieszkania przeznaczonego na wynajem. W dalszej kolejności pozwoli Ci to bowiem w ustaleniu wyższych kwot za wynajem.

Najbardziej przydatne artykuły w sklepie dla starszych osób

W jesieni życia aktywność starszych osób stopniowo spada do minimum. A przecież również w dojrzałym wieku konieczne jest odpowiednie zadbanie o kondycję intelektualną oraz fizyczną. Każdy z nas ma w rodzinie kogoś wiekowego, kto nie tylko wymaga stałej, codziennej opieki, ale również regularnego stymulowania podstawowych funkcji życiowych. W sklepach przeznaczonych dla starszych osób można kupić różne artykuły, dzięki którym oswajanie starości i przechodzenie w ostatni etap życia nie jest okupione smutkiem. Jakie artykuły polecić można seniorom? 

Czytaj dalej

Rodzaje wind i dźwigów – czym się charakteryzują?

Dżwigi to niezwykle przydatny sprzęt, nie dziwi więc fakt, że windy są instalowane w wielu budynkach w Polsce, zarówno w mieszkalnych, jak i w tych komercyjnych. Obecnie produkowanych jest wiele rodzajów wind o różnym przeznaczeniu. Zrozumienie ich charakterystyki jest kluczem do podjęcia decyzji, który dźwig jest odpowiedni dla konkretnego budynku i sprecyzowanych potrzeb transportowych. Sprawdźmy więc, jakie rodzaje wind i dźwigów są instalowane w Polsce i czym się pokrótce charakteryzują?

Czytaj dalej